spiking_kroejsa

• Imenice arhiv i arhiva značenjski se razlikuju. Arhiv je imenica muškog roda koja znači ‘ustanova u kojoj se čuvaju pisani dokumenti’, npr. državni arhiv, povijesni arhiv. Arhiva je imenica ženskog roda koja znači ‘zbirka dokumenata i različitih zapisa (koja se čuva u kakvoj ustanovi ili u arhivu)’, npr. bogata arhiva, obiteljska arhiva. Tako je pogrješno reći da idemo u arhiv i da pregledavamo arhiv, već idemo u arhivu i pregledavamo arhivu!

• Pridjevi elektronski i elektronički odnosni su pridjevi različitih značenja. Elektronski znači ‘koji se odnosi na elektrone’, a elektronički ‘koji se odnosi na elektroniku’. Tako je glazba koja se temelji na elektroničkim uređajima za proizvodnju zvukova elektronička glazba, a računalom se dobiva i šalje elektronička pošta. Dakle, svi koji slušaju elektronsku glazbu i šalju elektronsku poštu – rade krivo! Odnosno, govore i pišu!

• Odnosni se pridjevi fizikalni i fizički značenjski razlikuju. Baš kao i psihološki i psihički. No, krenimo redom! Pridjev fizikalni znači ‘koji se odnosi na fiziku’, npr. fizikalni zakoni, fizikalna veličina, fizikalna terapija. Tako i psihološki – ‘koji se odnosi na psihologiju i psihologe’, npr. psihološko tumačenje, psihološka analiza. Pridjev fizički znači ‘koji se odnosi na tijelo, tjelesni, npr. fizički napad, fizička snaga, fizički razvoj; koji postoji, koji je stvaran, npr. fizički svijet’. Pridjev psihički znači ‘koji se odnosi na psihu’, npr. psihički razvoj. Značenja tih dvaju pridjevskih paronimskih parova ne treba miješati. Pogrješno je npr.: fizička istraživanja, fizički pokusi, fizičko otkriće, a pravilno je: fizikalna istraživanja, fizikalni pokusi, fizikalno otkriće. Što će reći – nije fizičko otkriće, već – fizikalno; nisu psihološki poremećaji, već – psihički.

• Pridjev i prilog teoretski te pridjev i prilog teorijski značenjski se također razlikuju. Pridjev teoretski znači ‘koji postoji samo kao pretpostavka’, npr. teoretska mogućnost / vjerojatnost, a prilog teoretski znači ‘u pretpostavci’, npr. To je teoretski moguće / vjerojatno. Pridjev teorijski znači ‘koji se odnosi na teoriju, koji uključuje teoriju’, npr. teorijsko znanje, teorijska nastava, teorijski pristup, teorijski predmet, a prilog teorijski znači ‘tako da uključuje teoriju’, npr. teorijski objasniti problem. Pridjev i prilog teoretski ne treba upotrebljavati u značenju pridjeva i priloga teorijski: Pogrješno je: teoretska nastava, teoretsko znanje, teoretski predmeti, a pravilno: teorijska nastava, teorijsko znanje, teorijski predmeti.

• Odnosni pridjev multimedijalni ‘koji se odnosi na više medija’ ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. On je nepravilno tvoren od engleskoga pridjeva multimedial, a pravilan je standardnojezični lik toga pridjeva multimedijski odnosno višemedijski. Stoga je pogrješno: multimedijalni centar, multimedijalna dvorana, a pravilno: multimedijski centar ili višemedijski centar, multimedijska dvorana ili višemedijska dvorana. Ista je stvar i sa kulturalno/kulturno, strukturalno/strukturno. Dakle, kulturne razlike i strukturna analiza. Kulturalno i strukturalno je – nepravilno! Pa prema tomu, ne postoji ni genetski poremećaj, kao ni institucionalni okvir.

• Internacionalizmi latinskoga ili grčkoga podrijetla, koji se lako uklapaju u hrvatski jezični sustav, imaju prednost pred riječima preuzetima iz drugih jezika. Pogrješno je upotrebljavati riječi licenca, rezonanca, tendenca, a pravilni su oblici: licencija, rezonancija, tendencija. Kad je to moguće, bolje ih je zamijeniti riječima hrvatskoga podrijetla pa primjerice umjesto riječi licencija upotrijebiti riječ odobrenje, umjesto riječi tendencija riječi težnja ili sklonost i sl.

• Pridjevi operativan i operacijski značenjski se razlikuju. Pridjev operativan izveden je od imenice operativa – ‘izvršni, provedbeni dio kakve skupine ili zajednice’, a znači ‘koji je spreman za djelovanje; djelatan, radni, aktivan, djelotvoran, izvršni’, npr. operativni oblici suradnje, operativni plan proljetne sjetve, operativni informatički sustav. Pridjev operacijski znači ‘koji se odnosi na operaciju’, npr. operacijska dvorana, operacijski instrumenti. Pogrješno je npr.: operativni zahvat, operativni stol, a pravilno je: operacijski zahvat, operacijski stol.

Ivan Pilaković, mag.soc.croat.

Ostali članci!