KABA

Još jedna kaznena prijava protiv Jelića, Pakšeca i Medarića

KARLOVAC – Građanska incijativa “Stop korupciji!” podnijela je novi prijedlog kaznene prijave protiv karlovačkog gradonačelnika Damira Jelića, bivšeg pročelnika Ureda za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Željka Pakšeca i odvjetnika Hrvoja Medarića. I ovoga puta razlog podnošenja prijave su, kako tvrde članovi inicijative, nezakonitosti pri prodaji zemljišta u Grabriku tvrtki Centar Gradnja.

Priopćenje osnivača i voditelja inicijative „Stop korupciji!” Domagoja Švegara prenosimo u cijelosti:

Pored svih već ranije objavljenih saznanja koja smo obuhvatili u prethodnoj kaznenoj prijavi protiv gradonačelnika Jelića i poduzetnika Severa, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske uputili smo novi prijedlog kaznene prijave protiv gradonačelnika Damira Jelića, tadašnjeg pročelnika Ureda za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Željka Pakšeca, odvjetnika Hrvoja Medarića te protiv članova komisije nadležne za natječaj za prodaju gradskog zemljišta na Grabriku. Budući da ova prijava sa prilozima sadrži preko 50 stranica tiskanog materijala, čime je znatno opsežnija od prethodne, za medije smo izdvojili samo dvije najinteresantnije pojedinosti:

1. Unatoč tome što Centar gradnja d.o.o. nije zadovoljila uvjete natječaja, njihova ponuda je prihvaćena zaključkom kojeg je osobno potpisao Damir Jelić!

Sukladno natječaju za prodaju gradskog zemljišta kojeg je grad Karlovac objavio 28.02.2008., podnositelj ponude bio je dužan platiti jamčevinu u iznosu 20% od početne cijene zemljišta te dostaviti taj dokument u zatvorenoj omotnici gradu Karlovcu do 07.03.2008. (DOKAZ – Prilog A). Međutim, unatoč tome što jamčevina nije uplaćena (DOKAZ – Prilog B), grad Karlovac 18.03.2008. donosi zaključak kojim se prihvaća ponuda Centar gradnje d.o.o. (DOKAZ – Prilog C)! Smatramo da je time grad Karlovac sklopio protuzakonit zaključak o prihvaćanju ponude tvrtke Centar gradnja d.o.o., a za to su odgovorni gradonačelnik Damir Jelić – potpisnik odluke, Željko Pakšec – pročelnik Ureda za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, te članovi komisije koja je prihvatila ponudu tvrtke Centar gradnja d.o.o. Dakle, premda ponuditelj nije zadovoljavao uvjete natječaja, jer nije platio jamčevinu, Damir Jelić je osobno potpisao zaključak kojim se prihvaća njegova ponuda za kupnju predmetnog zemljišta (DOKAZI – Prilozi B i C)!

2. Smatramo da je ugovor o nagodbi kojeg je Damir Jelić potpisao s tvrtkom Centar gradnja d.o.o. štetan jer je tom nagodbom grad Karlovac oštećen za jedan dječji vrtić, odnosno za 1.771.560,00 kn!

Jamčevina je uplaćena sa velikim zakašnjenjem, tek 29.05.2008., točno na dan kada je Vladimir Sever Centar gradnju d.o.o. prodao tvrtki F.K.T. d.o.o., a kupoprodajni ugovor je sklopljen 02.06.2008 (Prilog D). Iako je prema članku 2 Kupoprodajnog ugovora, Centar gradnja d.o.o. do 01.10.2008. bezuvjetno morala uplatiti cjelokupnu cijenu 8.817.300,00 kn, do 01.10.2008. uplaćeno je svega 2.771.560,00 kn, i to je za posljedicu imalo pravno osnovani Zaključak o raskidu kupoprodajnog ugovora, koji je donesen 10.03.2009. godine. Sukladno članku 8 Kupoprodajnog ugovora, ugovor je raskinut s pravom, isključivo zbog jednostranog kršenja ugovorne obveze od strane Centar gradnje d.o.o. te je gradu trebala pripasti jamčevina u iznosu od 1.771.560,00 kn, koju je Centar gradnja d.o.o. sa zakašnjenjem uplatila. Međutim, 15.06.2009. Centar gradnja d.o.o. je gradu Karlovcu dostavila Nacrt tužbe (DOKAZ – Prilog E) u kojoj iznosi neistinit podatak da je grad Karlovac zakasnio sa svojim obavezama. U tom Nacrtu tužbe, Centar gradnja d.o.o. konstatira kako nije zakasnila s izvršenjem svoje obaveze, jer grad Karlovac nije donio PUP Grabrika do 01.10.2008, iako je iz Kupoprodajnog ugovora jasno vidljivo da grad Karlovac nije preuzeo nikakvu obavezu vezano za rokove donošenja PUP-a. Tvrdnja Centar gradnje d.o.o. je neistinita i neutemeljena, jer na temelju Kupoprodajnog ugovora jasno je sljedeće:

• datumom donošenja PUP-a počinju teći rokovi za početak i dovršenje gradnje;

• dinamika plaćanja je potpuno nezavisna o donošenju PUP-a;

• PUP Grabrika nije morao biti donesen do 01.10.2008;

• cjelokupni iznos od 8.817.300,00 kn morao je biti uplaćen do 01.10.2008, a u suprotnom grad Karlovac ima pravo zadržati jamčevinu u iznosu od 1.771.560,00 kn i raskinuti Kupoprodajni ugovor.

Centar gradnja d.o.o. u Nacrtu tužbe neosnovano od grada Karlovca potražuje čak i kamate na iznos koji je uplatila, iako je u članku 8 Kupoprodajnog ugovora jasno definirano da kupac nema pravo na zatezne kamate ukoliko zbog neispunjenja kupčevih obaveza prodavatelj raskine ugovor.

Na temelju svih navedenih argumenata smatramo da nije postojala pravna osnova za tužbu, a samim time niti za sklapanje nagodbe, već je Grad Karlovac trebao zadržati i zemljište i zakašnjelo uplaćenu jamčevinu u iznosu od 1.771.560,00 kn, koja mu je po pravu pripadala, te ponovo oglasiti prodaju u tadašnje ili buduće vrijeme, ovisno o kretanju vrijednosti tržišta nekretnina.

Međutim, na osnovu pravno neutemeljenog Nacrta tužbe tvrtke Centar gradnja d.o.o., grad Karlovac je na prijedlog gradonačelnika Damira Jelića i tadašnjeg pročelnika Ureda za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Željka Pakšeca, te na temelju mišljenja odvjetnika Hrvoja Medarića (DOKAZ – Prilog F), 08.07.2009. sklopio Nagodbu (DOKAZ – Prilog G) s tvrtkom Centar gradnja d.o.o., vraćajući na snagu prvotni Kupoprodajni ugovor s dopunom oslobađanja tvrtke Centar gradnja d.o.o. od obveze izgradnje dječjeg vrtića u sklopu poslovno stambenog kompleksa, čime je prouzrokovana značajna materijalna šteta za Grad Karlovac.

Grad Karlovac je mogao raskinuti Kupoprodajni ugovor te zadržati i predmetno zemljište i jamčevinu u iznosu od 1.771.560,00 kn, no umjesto toga, gradonačelnik Damir Jelić potpisao je nagodbu, kojom se na štetu grada i građana bezrazložno odrekao dječjeg vrtića odnosno pripadajuće jamčevine u iznosu od 1.771.560,00. Smatramo da se time pogodovalo tvrtki Centar gradnja d.o.o, kojoj se omogućilo izbjegavanje neprofitne gradnje vrtića te zadržavanje jamčevine, čime su građani Karlovca oštećeni za jedan dječji vrtić, odnosno za 1.771.560,00 kn.

Nadamo se da će DORH pred nadležnim sudom pokrenuti kazneni postupak protiv Damira Jelića, Željka Pakšeca, Hrvoja Medarića te ostalih osumnjičenika koje još treba identificirati i locirati, te da će se kao konačni ishod u gradski proračun transferirati naknada za materijalnu štetu, koja je po našem mišljenju nastala prodajom predmetnog zemljišta.

Svi prilozi na koje se pozivamo u ovom tekstu objavljeni su na web stranici: http://nezavisni-ka.org/kaznena_prijava.htm

dr. sc. Domagoj Švegar
osnivač i voditelj akcije STOP KORUPCIJI
stopkorupciji.ka@gmail.com

Prilog A – Natječaj
Prilog B – Popis svih uplata s datumima za predmetno zemljište na Grabriku
Prilog C – Zaključak o prihvaćanju ponude, kojeg je potpisao Damir Jelić
Prilog D – Kupoprodajni ugovor, kojeg je potpisao Damir Jelić
Prilog E – Nacrt tužbe
Prilog F – Mišljenje odvjetnika Medarića
Prilog G – Nagodba, koju je potpisao Damir Jelić