fasada

KARLOVAC – Gradska uprava i ove će godine iz proračuna sufinancirati investicije očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine na području Karlovca. Kao i do sada, novac iz proračuna moći će se dobiti za obnovu fasada, vanjske stolarije, krovišta i limarije te hitne intervencije za osiguranje stabilnosti objekta. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2012. godinu osigurano 400.000 kuna.

Na raspisani poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje proračunskih sredstava mogu se prijaviti vlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na prostoru Karlovca. Prvenstvo kod dodjele novca imat će vlasnici objekata čiji objekti imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra, objekti koji se nalaze u Zoni „A” (potpuna zaštita povijesnih struktura), te ostali objekti unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline koji su izgrađeni prije 1941.god.

No, građani koji imaju potrebu obnavljati objekte u svom vlasništvu, dio troška te investicije morat će, naravno, snositi sami. Naime, iz gradskog proračuna može se koristiti do najviše 50 posto ukupne vrijednosti investicije, a taj postotak može biti veći samo u iznimnim slučajevima.

Važno je naglasiti da građani koji imaju dospjele nepodmirene obveze prema Gradu Karlovcu, komunalnim tvrtkama u gradskom vlasništvu te Poreznoj upravi po osnovi gradskih poreza, neće imati pravo na sufinanciranje iz gradskog proračuna.

Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente  otvoren je do 5. ožujka, a detaljne informacije o načinu prijave i dokumentaciji koju je potrebno priložiti možete dobiti u predvorju zgrade Gradske uprave u Banjavčićevoj 9. Više informacija dostupno je i na službenoj web stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr.