zemlja_zrak

KARLOVAC – Zbog osnovane sumnje da je došlo do onečišćenja zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na okoliš, a na zahtjev inspekcije za okoliš karlovački gradonačelnik Damir Jelić je još 15. ožujka donio Odluku o mjerenju posebne namjene.

Mjerenjem posebne namjene utvrdit će se onečišćujuće tvari: sumporovodik, sumporov dioksid, ugljikov monoksid.

Ukoliko se mjerenjem utvrdi prekomjerna onečišćenost zraka, a onečišćivač je poznat, troškove mjerenja snosi onečišćivač. Lokacija mjerenja je u blizini Crpne stanice Grad na Putu Davorina Trstenjaka, a Grad je uputio upit za dostavu ponude tvrtki koja obavlja mjerenje.

Nakon što dostave ponudu i obave potrebna mjerenja, javnost će biti obaviještena o rezultatima, javili su iz Grada. Financiranje mjerenja posebne namjene osigurano je u Proračunu Grada Karlovca.