KABA

Imenovani novi članovi Savjeta mladih

KARLOVAC – Gradsko vijeće Grada Karlovca imenovalo je 9 članova Savjeta mladih grada Karlovca na dvogodišnji mandat. U Savjet mladih odabrano je osmero mladih iz Karlovca i jedna iz Rečice.

Savjet mladih Grada Karlovca je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća i kao takvo daje prijedloge za poboljšanje situacije mladih u gradu. Djelokrug rada Savjeta mladih je da raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih, predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja, daje mišljenje prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa za mlade Grada Karlovca, skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, potiče suradnju sa savjetima mladih drugih općina, gradova i županija te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, obavlja i druge poslove od interesa za mlade. Sjedište Savjeta je u Centru za mlade u Grabriku.