jelic

KARLOVAC – Gradonačelnik Jelić se nakon nedavne panel rasprave o razvoju željezničke infrastrukture na karlovačkom području i službenim dopisom obratio županu Ivanu Vučiću.

Vezano na zaključke s panel rasprave održane u petak, 22.03.2013. godine u Maloj vijećnici Grada Karlovca u organizaciji Hrvatskog društva željezničkih inženjera na temu Modernizacije riječkog željezničkog pravaca, dužan sam Vam uputiti zahtjev za ponovnim preispitivanjem usvojene trase nove dvokolosječne pruge na dionici Goljak – Skradnik, u vidu i tijekom pripremnih radnji i postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. Naime, tijekom donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije 2008. godine, Gradsko vijeće, stručne službe Grada i ja osobno očitovali smo se negativno o prijedlozima koridora kojima bi pruga prolazila kroz gradsko tkivo a istovremeno isticali smo potrebu što šireg, odnosno istočnijeg obilaska urbanog područja grada. Konačno usvojeni koridor nije dobio pozitivno mišljenje Grada jer s aspekta zaštite okoliša, mogućeg štetnog utjecaja na vodocrpilišta, ugroženih gospodarskih (ukinuta turistička zona), društveno-socioloških interesa (prolaz građevinskim područjem naselja Karlovac, sportsko-rekreacijska zona), izrazito nepovoljno prolazi područjem velike prirodne vrijednosti (područja ekološke mreže i značajni krajobrazi) uz rijeke Koranu i Mrežnicu, te njihovo ušće.

Svoje neslaganje s koridorom koji se upravo projektira potkrjepljujem našim primjedbama koje smo davali u više navrata. U cilju korektnih partnerskih odnosa te obzirom na visoki stupanj osjetljivosti građana Karlovca vezano uz ovu temu molim Vas za dijalog i suradnju na razvijanju projekta kojem bi htjeli biti podrška, ali prvenstveno i dugoročno vodeći brigu o očuvanju vrijednih resursa našeg grada, završava Jelić.

Gradonačelnik Jelić još je u siječnju ove godine pismeno u HŽ infrastrukuturu dostavio isto ovakvo stajalište o za Grad spornoj rekonstrukciji, te ukazao na određene okolnosti oko predviđene trase nove dvokolosiječne pruge. Gotovo istovjetan dopis popratio je i podsjetnikom na niz drugih pismenih primjedbi kojima je pokušao upozoriti na stajalište Grada, a u siječanjskom dopisu HŽ infrastrukturi dodao je i sljedeće:

Obzirom da se iz materijala dostavljenih uz poziv na prezentaciju predviđenu 31.01.2013. godine zaključuje se da će utjecaji na okoliš biti obrađeni i prezentirani u vidu izvještaja, također Vas molim za pojašnjenje koji postupci se predviđaju provesti u svrhu izrade izvještaja. Grad Karlovac stava je da je za predmetni zahvat obavezno potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uključujući ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. U cilju korektnih partnerskih odnosa te obzirom na visoki stupanj osjetljivosti građana Karlovca vezano uz ovu temu molim Vas za dijalog i suradnju na razvijanju projekta kojem bi htjeli biti podrška, ali prvenstveno i dugoročno vodeći brigu o očuvanju vrijednih resursa našeg grada, zaključuje gradonačelnik.