KABA

Grad sufinancira uređenje smještajnih kapaciteta

KARLOVAC – Upravi odjel za poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje projekata razvoja smještajnih kapaciteta u 2013. godini.

Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG-i i privatni iznajmljivači soba) sa sjedištem na području Grada Karlovca koji pružaju usluge smještaja na području Grada Karlovca.

Sredstvima potpore mogu se financirati izgradnja, dogradnja, preuređenje i opremanje smještajnih kapaciteta na području Grada Karlovca, no neće se financirati plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

Najveći iznos sufinanciranja Grada Karlovca je do 70% prihvatljivih troškova projekta bez PDV-a. Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati najmanje 30% prihvatljivih troškova projekta bez PDV-a, što je potrebno dokazati u izvješću o realizaciji projekta.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 18. travnja 2013. godine na adresu Grada Karlovca, a više možete pronaći na internetskim stranicama Grada.