Videokonferencijom održana 27. izvanredna sjednica dugoreškog Gradskog vijeća

Na dnevni red sjednice bile su stavljene samo odluke koje ne trpe odgodu kao i odluke čijim donošenjem se želi pružiti pomoć lokalnom gospodarstvu i stanovništvu zbog šteta nastalih uslijed epidemije coronavirusa. Videokonferencija je uspješno provedena na način da su vijećnici iz svojih domova mogli sudjelovati u raspravi i glasati dok su gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća i pročelnici bili na video vezi u zgradi gradske uprave. Unatoč ovoj kriznoj situaciji, sjednica Gradskog vijća doista je tekla u pozitivnom duhu. Sve odluke sjednice donesene su jednoglasno.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća bio je sljedeći:

1.Verifikacija zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća

2.Odluka o načinu rada Gradskog vijeća Grada Duge Rese za vrijeme trajanja mjera sprečavanja širenja coronavirusa ( COVID-19 ), donošenje

3.Plan nabave roba, radova i usluga Grada Duge Rese za 2020. godinu, donošenje,

4.Odluka o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za sufinanciranje sanacije objekta – Novigrad na Dobri, donošenje,

5.Odluka o pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Čistoća Duga Resa d.o.o.

6.Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o provedbi zajedničkih javnih nabava za projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa, donošenje,

7. Odluka o stavljanju van snage Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2020. godini (Službeni glasnik Grada Duge Rese 12/19), donošenje,

8.Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, donošenje,

9.Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i člana Gradskog vijeća Grada Duge Rese izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Duge Rese za 2020. godinu, donošenje,

10.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Duge Rese, donošenje,

11.Izmjene i dopune Pravilnika o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese, donošenje,

12.Odluka o osnivanju javne ustanove za poticanje lokalnog razvoja, donošenje,

13.Odluka o mjerama pomoći lokalnom gospodarstvu i stanovništvu zbog šteta nastalih uslijed širenja coronavirusa- donošenje

14.Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Duge Rese za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19), donošenje,

15. Odluka o umanjenju plaća djelatnika gradskih ustanova i primjeni radnih materijalnih prava za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19), donošenje,

16.Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Duge Rese za 2019. godinu, donošenje,

17.Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Duge Rese za 2020. godinu, donošenje.

Na sjednici su donesene mjere pomoći lokalnom gospodarstvu i stanovništvu zbog šteta nastalih uslijed epidemije coronavirusa pa su tako donesene sljedeće mjere:

1) Poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, od 19.03.2020. godine pa do opoziva neće se vršiti naplata:

  • zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Duge Rese,
  • zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte,
  • komunalne naknade,
  • spomeničke rente,
  • zakupnine za poslovne prostore Grada Duge Rese koji su dani na upravljanje bilo kojoj gradskoj tvrtci ili ustanovi.

2) Čistoća Duga Resa d.o.o. neće vršiti naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, počevši od 19.03.2020. godine pa do opoziva.

3) Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Duge Rese i trgovačkih i komunalnih društava u vlasništvu odnosno većinskom suvlasništvu Grada Duge Rese kao i ustanova čiji je osnivač Grad Duga Resa.

4) U vremenu ograničavanja usluga Dječjeg vrtića Duga Resa odnosno od 16.03.2020. pa do daljnjeg, odnosno do opoziva, korisnicima usluga Dječjeg vrtića Duga Resa koji nisu koristili uslugu smještaja djece u Dječjem vrtiću Duga Resa, neće se naplaćivati usluga korištenja vrtića.

Riječ je o prvim mjerama Grada Duge Rese kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja poduzetnika kao i ne izvršiti naplatu nekorištene usluge a sve naredne mjere Grad Duga Resa će razmatrati i donositi u skladu s razvojem situacije i mjerama i preporukama donesenim na europskoj i državnoj razini, odnosno izvršiti će se potrebne izmjene i dopune ove odluke.

Također, u cilju što bolje realizacije gore navedenih pomoći, te eventualno potrebnih novih pomoći, u cilju očuvanja radnih mjesta kao i očuvanjem pozitvne proračunske prihodovne strane, Grad Duga Resa donijeo je odluku o smanjenju plaća i to na sljedeći način:

– gradonačelniku, te svim rukovodećim djelatnicima gradskih upravnih tijela ( pročelnicima ), direktorima i ravnateljima gradskih tvrtki i ustanova i Turističke zajednice područja četriri rijeke, plaće se umanjuju za 15%

-svim ostalim djelatnicima gradskih upravnih tijela te gradskih tvrtki i ustanova i Turističke zajednice kao i djelatnicima gradskih udruga i Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese čije se plaće financiraju iz gradskog proračuna, plaće se umanjuju za 10%. Od navedenog su izuzatak djelatnici gradskih tvrtki, Čistoće Duga Resa d.o.o. i Komunalno Duga Resa d.o.o., koji u ovom trenutku obavljaju terenski rad, njihove plaće se neće umanjivati.

Prilikom odlučivanja o smanjenju plaća nit vodilja je bila da se plaće umanje u duhu solidarnosti te da svi podnesu teret ove krize ne uzimajući u obzir tko radi a tko ne radi jer ovu situaciju nitko nije izabrao svojevoljno.

Također, u cilju očuvanja radnih mjesta a predviđajući mogućnost da ova kriza neće brzo završiti, za gradska upravna tijela predviđena je mogućnost presistematizacije radnih mjesta sa nižim primanjima i bez prava na otpremninu ukoliko službenik odbije raspored na novo radno mjesto.

U ovom priopćenju dane su sve najvažnije informacije a za sva dodatna pitanja i informacije stojimo na raspolaganju, poručuju iz Grada Duge Rese.