Na javnom savjetovanju Nacrt prijedloga godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Karlovca

Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću je Nacrt prijedloga godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Karlovca za 2021. godinu. Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca, za razdoblje od 2021. do 2027., donesena je na 43. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca i predstavlja obvezujući dokument koji treba biti u funkciji učinkovitijeg upravljanja imovinom u vlasništvu ili na raspolaganju Grada Karlovca.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 17. ožujka, a dokumentima se može pristupiti na linku

Strategija sadrži dugoročne, srednjoročne i kratkoročne smjernice i ciljeve upravljanja imovinom radi osiguranja učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom. Opći strateški cilj Strategije je osigurati ekonomski svrhovito, djelotvorno i transparentno upravljanje gradskom imovinom tako da imovina bude u službi gospodarskog i demografskog rasta, socijalne pravednosti i zaštite javnog interesa i interesa Grada Karlovca.

S obzirom na različitost i specifičnost pojedinih portfelja imovine, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg upravljanja istima, za svaki portfelj i podportfelj Strategijom i Godišnjim planom su predviđene posebne specifične strateške mjere.