Birač pozvao Mandića na transparentnost trošenja javnog novca u gradskim četvrtima i mjesnim odborima

Prije transparentnosti Grada, ostvarite transparentnost mjesne samouprave, komentar je gradskog vijećnika Dimitrija Birača na prijedlog gradskog proračuna od 2022. do 2024. godine koji je dostupan na službenim stranicama Grada Karlovca.

Najnovija vijest koju je objavio gradonačelnik Mandić tiče se izrade digitalne platforme kojom će se unaprijediti transparentnost rada uprave Grada Karlovca već pri izradi proračuna za 2022. Pozdravljam ovu vijest. Ipak, gradonačelnika želim upozoriti i na potrebu transparentnosti trošenja javnog novca kod mjesne samouprave, tj. vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. To sam tražio u proljeće ove godine. Podsjetit ću na činjenicu da se financijska sredstva za rad mjesne samouprave, odnosno gradskih četvrti i mjesnih odbora (GČ/MO) u Karlovcu osiguravaju iz proračuna Grada Karlovca. Također, Grad Karlovac je na svojim internetskim stranicama dužan objaviti godišnja financijska izvješća jedinica mjesne samouprave na svome području. Međutim, on to ne čini. Ne samo to, nego sam se kao vijećnik GČ Grabrik nebrojeno puta mogao uvjeriti da se detaljni podaci o poslovanju i radu GČ moraju tražiti (umjesto da su na raspolaganju) i da se najčešće dobiju samo na uvid. Konačno, nakon što sam o svemu obavijestio i Ministarstvo financija, dobio sam odgovor prema kojem je razvidno da se mjesna samouprava smatra proračunskim korisnikom. To znači da su GČ/MO obveznici korištenja proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja, ali, posebno, da se financijski izvještaji trebaju objaviti. Ovdje se Grad Karlovac može ugledati i na Grad Rijeku, na čijim se internet stranicama može vidjeti što rade pojedini mjesni odbori i gdje troše javni novac koji dobivaju od Grada.

Odgovor Ministarstva financija

“Poštovani,

sukladno čl. 12. st. 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15; dalje u tekstu: Zakon) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu; JLP(R)S), proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje, a ako proračunski i izvanproračunski korisnici nemaju vlastite internetske stranica, godišnje financijske izvještaje objavljuju na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna odnosno nadležne JLP(R)S u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Mjesna samouprava odnosno mjesni odbori smatraju se proračunskim korisnicima sukladno odredbama Zakona, iz čega proizlazi da su isti obveznici vođenja proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja. Za razliku od mjesnih odbora koji djeluju u okviru JLP(R)S, nemaju otvoren račun i njihove se aktivnosti iskazuju u proračunu JLP(R)S, mjesni odbori koji posluju preko vlastitog računa obvezni su sastavljati financijske izvještaje i predavati ih nadležnoj JLP(R)S za potrebe kontrole i uključivanja u financijski izvještaj JLP(R)S (financijski izvještaj razine 22).

Uzimajući u obzir prethodno spomenute odredbe propisane Zakonom kao i činjenicu da oni mjesni odbori koji posjeduju vlastiti račun izrađuju financijske izvještaje, Ministarstvo financija smatra da se navedeni izrađeni financijski izvještaji trebaju i objaviti, a sve u svrhu veće transparentnosti i vidljivosti rada mjesne samouprave.

S poštovanjem

Služba za informiranje

Ministarstva financija”