Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2021. godinu – otvoren do 4. ožujka

Grada Ozalj objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2021. godinu.

-Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2021. godinu.

-Gradsko vijeće Grada Ozlja može dodjeljivati javna priznanja Grada Ozlja građanima Grada Ozlja, kao i drugim fizičkim i pravnim osobama (udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i dr.), neovisno o njihovu prebivalištu i sjedištu, za istaknute uspjehe u radu, kojima osobito doprinose ugledu, razvoju i boljitku Grada Ozlja.

-Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama, ustanovama te udrugama. Iznimno, javna priznanja mogu se dati i posthumno, u kojem slučaju se ista uručuju zakonskim nasljednicima.

Javna priznanja Grada Ozlja su:

-Nagrada Grada Ozlja

-Nagrada Grada Ozlja za životno

Nagrada Grada Ozlja je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim osobama, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za iznimna postignuća i značajan doprinos u području gospodarskog i društvenog života Grada Ozlja, kao i za ostala osobito vrijedna postignuća ostvarena tijekom 2021. godine.

Nagrada Grada Ozlja dodjeljuje se iz sljedećih područja:

-uprave, gospodarstva i zaštite okoliša,

-znanosti, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja,

-zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti,

-sporta i tehničke

U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti najviše četiri nagrade Grada Ozlja, po jedna iz svakog pojedinog područja.

Nagrada Grada Ozlja za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom radnog i životnog vijeka u području znanosti, kulture, umjetnosti, gospodarstva, odgoja i obrazovanja, zdravstva, športa i drugih djelatnosti, što predstavlja osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Ozlja.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi, ukoliko joj do sada ista nije dodijeljena.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

-najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća Grada Ozlja;

-gradonačelnik Grada Ozlja,

-radna tijela Gradskog vijeća,

-vijeća MO na području Grada Ozlja,

-političke stranke,

-ovlašteni predstavnici udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Ozlja,

-vjerske zajednice,

-najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku na utvrđenim obrascu (koji je objavljen na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr) i treba sadržavati:

-podatke o podnositelju prijedloga (ime prezime/naziv, prebivalište/sjedište),

-podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi (ime prezime/naziv, prebivalište/sjedište),

-iscrpno obrazloženje prijedloga sa navođenjem postignuća radi kojih se podnosi prijedlog, te eventualnom dokumentacijom kojom se dokazuju izvanredni rezultati u radu,

-vrstu javnog priznanja za koje se fizička ili pravna osoba predlaže.

Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba, mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe predlagatelja. Prijedlog se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja, Kurilovac 1, 47280 Ozalj.

Rok za dostavu prijedloga je 04. ožujka 2022. godine.