U petak, 01. srpnja Čistoća Karlovac kreće s novim sustavom gospodarenja otpadom. Sustav plaćanja dijeli se na fiksni i varijabilni dio: Fiksni dio odnosi se na odvojeni otpad, a varijabilni na miješani komunalni otpad. Cijena otpada će biti veća nego do sada, fiksni dio košta 52 kune plus 13 posto pdv-a, što je 58,76 kuna. Fiksni dio plaćaju svi koji imaju nekretninu s uvjetima za stanovanje. Preporuka je da građani koriste reciklažna dvorišta, tko god dođe dva puta mjesečno na reciklažno dvorište i koristi ga imat će popust od 5 kuna.

Varijabilni dio košta od 9,60 kn plus 13 posto pdv-a, odnosno 10,85 kn. Cilj je da se što manje prazne spremnici. Ukoliko građani mjesečno napune spremnik i dozvole čistoći da odveze smeće četiri puta mjesečno platit će oko 50-ak kuna. Ako se otpad odvaja, smanjuje se količina komunalnog otpada te će potreba za pražnjenjem spremnika biti rijeđa, na primjer jednom ili dva puta u mjesecu. Sve kante koje budu izvađene ispred individualnog stanovanja bit će ispražnjene. Građanima se predlaže da čekaju da se spremnik napuni do vrha i onda ga izvade na pražnjenje.

Do sada je podijeljeno 500 velikih kontejnera po gradu, 250 za papir, 250 za plastiku. Podijeljeno je 21 tisuću žutih i plavih manjih kontejnera, 1500 kompostera, 1300 posuda za odvajanje biootpada, te je još u tijeku podijela 1500 kompostera.

Pozivaju se predstavnici stanara da se angažiraju oko toga kako zaštititi zelenu kantu koja će biti u naplati. Apelira se da se koriste smećarnici u zgradama i da predstavnici stanara ili druga zadužena osoba vode računa oko dostupnosti pražnjenja kante. Predstavnici stanara će dobiti uputu o tome kako gospodariti sa svojim kantama. Svaki manjak kanti potrebno je prijaviti Čistoći kako bi bile nadomještene.

U fiksni dio usluge ide i glomazni otpad gdje svako kućanstvo ima pravo na kontejner od 5 kubika gdje mogu odložiti svoj otpad jednom godišnje.

Cijene su različite, odnosno veće za obrte, tvrtke i kuće za iznajmljivanje u odnosu na individualna stanovanja.

Cilj novog sustava je smanjiti ‘brdo’ miješanog otpada na Ilovcu.

Tags: