Za komunalnu infrastrukturu 555.000 kuna

ŽAKANJE – Općina Žakanje u karlovačkoj županiji, utvrdila je program održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini. Za te namjene planira se utrošiti 555.000 kuna, a ta sredstva namirit će se od prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, samodoprinosa mještana, iz sredstva općinskog proračuna te iz sredstava državnih i potpora Karlovačke županije te fondova.

Najviše sredstava, 210.000 kuna, planira se utrošiti za održavanje nesvrstanih cesta i poljskih putova na području općine, dok će se za redovito održavanje javne rasvjete i trošak električne energije izdvojiti 165.000 kuna.

Prema utvrđenom programu održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini, općina Žakanje odredila je i raspored novca po mjesnim odborima sukladno njihovim planovima rada ali i planovima općine Žakanje. Tako će ukupno devet mjesnih odbora – Bubnjarci, Bukovac, Jurovski Brod, Jurovo-Mišinci, Žakanje, Brihovo-Kohanjac, Zaluka, Pravutina i Paka – imati na raspolaganju 241.000 kuna. Planirana ulaganja u tim mjesnim odborima uglavnom se odnose na održavanje grobalja, lokalnih putova, javnih površina i javne rasvjete te odvodnje.

Preostali iznos od 314 tisuća kuna namjerava se utrošiti za uređenje trga kod poslovno-stambenog centra u Žakanju, održavanje javne rasvjete te za još neke investicije. Ako tijekom godine proračunski prihodi općine Žakanje budu manji od planiranih, u tom postotku smanjit će se pojedini radovi i izdaci za održavanje komunalne infrastrukture na području općine Žakanje.