Potpisani sporazumi o izgradnji autobusnih stajališta uz D1 i dva rotora

KARLOVAC – Grad Karlovac i Hrvatske ceste potpisali su ovih dana tri Sporazuma – Sporazum o izgradnji nogostupa i autobusnih stajališta uz državnu cestu D 1 u Karlovcu, Sporazum o izgradnji rotora Novi centar i Sporazum o izgradnji rotora Švarča.

Sporazumom o izgradnji nogostupa i autobusnih stajališta uz državnu cestu D1 u Karlovcu, Grad se obvezao ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu za izgradnju nogostupa i autobusnih stajališta čiji će investitor biti Hrvatske ceste, riješiti imovinsko pravne odnose i parcelacije, ishoditi uporabnu dozvolu, izvršiti hortikulturno uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, raskrižja s javnim i nerazvrstanim cestama. Hrvatske ceste obvezale su se da će svojim sredstvima sudjelovati u izgradnji nogostupa, autobusnih stajališta, rekonstrukciji raskrižja s javnim i nerazvrstanim cestama, izgradnji asfaltnog cestovnog rigola uz rub kolnika te izgradnji sustava oborinske kanalizacije u omjeru 50% Hrvatske ceste, a 50% Grad Karlovac. Vrijednost svih ovih građevinskih radova iznosi 3.000.000 kuna bez PDV-a. Grad Karlovac trenutno je u postupku izdavanje lokacijske dozvole za I. fazu izgradnje nogostupa u Tušiloviću. Nakon izdavanja lokacijske dozvole slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Što se tiče rotora Novi centar, Grad Karlovac je sve predradnje za početak njegove izgradnje izvršio o svom trošku. Izrađen je Idejni projekt koji je dobio suglasnost Hrvatskih cesta i za isti je Grad dobio lokacijsku dozvolu. Izvršen je otkup zemljišta i riješeni su svi imovinsko pravni odnosi te ishođenja potvrda glavnog projekta. Hrvatske ceste Sporazumom su se obvezale da će na temelju potvrde glavnog projekta svojim sredstvima izvršiti rekonstrukciju navedenog raskrižja i izgraditi na istom rotor Novi Centar, te da će svojim sredstvima ishoditi uporabnu dozvolu za rotor. Grad Karlovac obvezao se izvršiti o svom trošku hortikulturno uređenje rotora. Vrijednost predviđenih građevinskih radova na rotoru iznosi 3.000.000 kuna bez PDV-a. Građevinski radovi obuhvaćaju gradnju rotora, javne rasvjete i oborinske odvodnje te rekonstrukciju ostalih instalacija u trupu zahvata rekonstrukcije. Obzirom je projekt spreman za realizaciju, Hrvatske ceste raspisat će natječaj za odabir izvođača radova. Početak radova predviđen je za jesen 2012.

Vezano uz drugi rotor, onaj na Švarči, Grad Karlovac Sporazumom se obvezao ishoditi lokacijsku dozvolu, riješiti imovinsko pravne odnose i parcelaciju, ishoditi potvrdu glavnog projekta i izvršiti hortikulturno uređenje rotora Švarča po završetku radova. Hrvatske ceste će svojim sredstvima izvršiti rekonstrukciju navedenog raskrižja i izgraditi na istome rotor Švarča te ishoditi uporabnu dozvolu. Vrijednost predviđenih građevinskih radova iznosi 1.800.000 kuna bez PDV-a. Građevinski radovi obuhvaćaju gradnju rotora, javne rasvjete i oborinske odvodnje te rekonstrukcije ostalih instalacija u trupu zahvata rekonstrukcije. Idejni projekt raskrižja već je izrađen, a slijedi ishođenje lokacijske dozvole i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.