KABA

Županijski poziv udrugama za prijavu projekata

KARLOVAC – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije poziva udruge da prijave projekte radi financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije za 2013. godinu.

Za županijska financijska sredstva mogu se prijaviti udruge čija je djelatnost od interesa za područje Karlovačke županije, udruge koje su registrirane na području Karlovačke županije i koje svojim programima obuhvaćaju osobe s cjelokupnog područja Županije i skrbe o njima, udruge koje ne obavljaju poslove iz djelokruga državne vlasti, udruge čija djelatnost nije financirana po posebnim propisima, udruge koje svoje projekte usmjeravaju na stvarne potrebe ljudi i zajednice u kojoj se provode i koje se temelje na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge.

Ovim javnim pozivom osobito se želi potaknuti prijava projekata koje udruge provode na cjelokupnom području Karlovačke županije i koje su od interesa za Karlovačku županiju. To se odnosi na udruge zdravstvenog, humanitarnog ili socijalnog programa koje obnašaju djelatnost na području promicanja zdravlja i prevencije bolesti sukladno Planu promicanja zdravlja na području Karlovačke županije 2011.-2013.g., unapređenje života i skrbi o osobama s invaliditetom sukladno Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, brige o oboljeloj djeci i djeci s teškoćama u razvoju,

rehabilitacijsko-edukacijskog rada s ugroženim skupinama koje je usmjereno na sveukupno poboljšanje kvalitete života oboljelih osoba i njihovu socijalizaciju; udruge proistekle iz Domovinskog rata; te udruge čije je djelovanje u službi općeg dobra i javnosti u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom RH.

Rok za podnošenje prijava je 17. veljače, a udruga može prijaviti najviše dva prijedloga projekta. Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, na internetskim stranicama Karlovačke županije, te u gradskim upravama Ogulina, Duge Rese, Slunja i Ozlja.