KABA

Grad daje bespovratna sredstva za inovacije

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore karlovačkim inovatorima.

Za ova sredstva mogu se prijaviti fizičke osobe – građani sa prebivalištem na području Grada Karlovca, subjekti malog gospodarstva (fizičke i pravne osobe), kao i udruge inovatora s djelovanjem na području Grada Karlovca.

Dodijeljena sredstva namijenjena su za stjecanje i provedbu zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu, izradu i komercijalnu primjenu inovacije, promotivne aktivnosti, sudjelovanje na sajmovima, te poduzetničko obrazovanje inovatora. Potpore se ne odobravaju za inovacije za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva i za inovacije koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i uvedene na tržište u većim serijama.

Potpore se dodjeljuju korisnicima za pokriće troškova u razvoju i komercijalizaciji inovacije isključivo na temelju predračuna ili računa/ugovora izvršitelja usluge ili radova pri čemu se ne priznaju troškovi poreza na dodanu vrijednost.

Najniži iznos potpore iznosi 3.000 kn po inovaciji, a najviši iznos odredit će se u odnosu osiguranih sredstava, ocjene inovacije i broja prijavljenih inovacija.

Javni poziv je otvoren do 19. travnja, a sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na internetskim stranicama Grada Karlovca.