web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Stigla presuda Suda časti – Gradska toplana d.o.o radi u skladu s propisima

KARLOVAC – Gradska toplana d.o.o potvrdila je da radi u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Naime, danas je u u Gradskoj toplani d.o.o. zaprimljena presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u postupku povodom prijave Domagoja Švegara radi povrede morala. Navedenom presudom se Gradska toplana d.o.o. oslobađa odgovornosti da bi ispostavljanjem računa prijavitelju D. Švegaru za grijanje, iako između prijavitelja i prijavljenog nije zaključen ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca, počinila povredu pravila morala i dobrih poslovnih običaja. Prema mišljenju predmetnog suda, prijavljeni kao potrošač bi trebao imati mogućnost izbora na koji način će grijati svoj stambeni prostor, ali takvo pravo izbora je ograničeno sve dok je na snazi odredba čl. 23 Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi. Ta odredba se primjenjuje na sve korisnike usluga distributera toplinske energije u Republici Hrvatskoj. Sud ujedno smatra da prijavljeni u postojećem sustavu distribucije toplinske energije u kojem je na jedno mjerno mjesto priključen 61 potrošač (stan) na zajedničkim instalacijama, nije u mogućnosti obustaviti isporuku pojedinim potrošačima na njihov zahtjev, jer ne postoje tehnički uvjeti.