Lokalni dužnosnici učili o sprečavanju sukoba interesa

KARLOVAC –  Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili privatni interes utječe, ili može utjecati, na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. Radi bolje prevencije sukoba interesa 2008. godine donesene su izmjene i dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Za provedbu Zakona osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u obnašanju javnih dužnosti. Povjerenstvo je danas posjetilo Karlovac, gdje su za dužnosnike Karlovačke županije organizirali edukaciju o pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju.

Osnovne zadaće Povjerenstva su vođenje registra dužnosnika, davanje mišljenja dužnosnicima je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti te odlučivanje o tome jesu li određeno djelovanje ili propust povreda odredbi Zakona o sukobu interesa. Cilj radionica, kao što je bila ova današnja, je upoznati dužnosnike kako popuniti obrazac izvješća o imovinskom stanju, kako prijaviti promjene na imovini, te koje su zakonom propisane dužnosti i zabrane za dužnosnike u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.

U slučaju kršenja odredbi Zakona, Povjerenstvo može izreći javnom dužnosniku novčanu kaznu, opomenu i javnu objavu odluke. O svemu tome danas su nešto više mogli naučiti karlovački župan, njegovi zamjenici, te gradonačelnici i načelnici iz Karlovačke županije.

error: Content is protected !!