web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Zasjeda Županijska skupština

KARLOVAC – Izvješće o radu župana za prvo polugodište ove godine, izvješće o izvršenju proračuna Karlovačke županije za razdoblje od siječnja do lipnja i informacija o rezultatima poduzetnika u 2013. godini neke su od točaka dnevnog reda današnje sjednice Županijske skupštine koja započinje u ovi trenucima.

Također, predviđena je revizija procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastavka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Karlovačke županije. Raspravljat će se i o Planu civilne zaštite Karlovačke županije.