Hrvatske vode pripremaju cjelovit projekt zaštite Karlovca od poplava vrijedan oko 456 milijuna kuna

KARLOVAC – Hrvatske vode pripremaju cjeloviti projekt rješenja zaštite od poplava grada Karlovca ukupne procijenjene vrijednosti od oko 465 milijuna kuna kroz izradu studije izvedivosti, idejnih i glavnih projekata, studije utjecaja na okoliš i prirodu, te gradnju kritičnih dijelova sustava u skladu s financijskim mogućnostima, objavljeno je danas na službenim stranicama Hrvatskih voda nakon jučerašnjeg sastanka s predstavnicima Grada Karlovca.

Na čemu se trenutno radi

Trenutno su u izgradnji zaštitni nasipi na području ušća Korane u Kupu u Gornjem Mekušju. Dovršen je nasip uz Kupu, dužine 2,265 km, te dionica spojnog nasipa između Kupe i Korane, dužine 1,184 km. Ugovorena je i izgradnja treće dionice – nasipa uz Koranu, dužine 801 metar, koja se zbog loših vremenskih uvjeta ne uspijeva realizirati. Ugovorena je i izrada 108 metara nasipa potrebnog za zatvaranje dijela postojeće ceste – nasipa (peta dionica). Ukupno će biti izgrađeno 4,358 km nasipa. Dovršetak radova planiran je u 2015. godini.

U tijeku je izrada idejnog projekta lijevog kupskog nasipa od Selca do Rečice, dužine 12 km na temelju kojeg će se zatražiti lokacijska dozvola. Rok izrade projekta je ožujak 2015. iza čega se očekuje lokacijska dozvola te ugovaranje i izrada glavnog projekta.

U pripremi…

Izgradnja brze ceste kroz Karlovac, Vukmanićki Cerovac – Mostanje (investitor Hrvatske ceste), uvjetovana je izgradnjom nasipa uz Koranu i Mrežnicu, ukupne dužine 3,4 km i regulaciju potoka Sajevac, dužine 1,8 km. Za ove objekte ishođena je građevinska dozvola i ugovoren parcelacijski elaborat. Hrvatske vode će preuzeti obvezu izgradnje nasipa i regulaciju potoka. Da bi se gradnja realizirala, potrebno je otkupiti zemljište, a ovisno o otkupu kreće se u realizaciju izgradnje objekata u 2015. godini. Hrvatske vode će 2015. godine raspisati natječaj za gradnju ovog objekta.

Od planiranih radova u 2015. godini koji se tiču izgradnje je i dovršetak gradnje nasipa uz Koranu na području Gornjeg Mekušja, izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu vezano uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac.

U pripremi su projekti zaštite od poplava koji će biti sufinancirani sredstvima iz EU fondova, pa je tako u tijeku izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava iz EU fondova na slivu Kupe, s naglaskom na projekte zaštite od poplava na području Karlovca.

Inicijalno predloženo rješenje koje je potrebno novelirati i verificirati obuhvaća objekte za zaštitu Karlovca od velikih voda Kupe (brana Brodarci, nasipi uz Kupu i Dobru na području uspornog djelovanja buduće brane Brodarci, preljevna građevina na postojećem spoju Kanala Kupa – Kupa s Kupom, istočni nasip retencije Kupčina, ustave za regulaciju vodostaja u retenciji Kupčina i Kanalu Kupa – Kupa, nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, nasipi uz Kupu na potezu brana Brodarci – Jamnička Kiselica i sanacija erodiranih obala Kupe) i Korane (prokop Korana – Kupa, upusna i ispusna ustava, preljevna građevina i nasipi uz Koranu i Mrežnicu). Osim navedenog planira se izrada potrebne projektne dokumentacije za nasipe na lijevoj obali Kupe od Kaštela do Donjeg Pokuplja, na desnoj obali Kupe nizvodno od pivovare do Brodaraca, nasipi uz Mrežnicu i Koranu za zaštitu naselja: Mala Švarča, Logorište i Turanjski Poloj. Temeljem dovršene studije izvodljivosti moći će se podnijeti aplikacija za sufinanciranje iz EU fondova (u omjeru od 85 posto), nakon čega će se nastaviti priprema i provedba verificiranih projekata u skladu s planom provedbe koji će također biti definiran kroz studiju izvodljivosti.

Financiranje iz EU fonda za regionalni razvoj

Sredstva za sufinanciranje projekata zaštite od poplava su predviđena iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014-2020”, čija je izrada od strane Ministarstva za regionalni razvoj i fondove Europske Unije pri kraju. Republici Hrvatskoj će iz ovog fonda za zaštitu od poplava biti na raspolaganju preko 150 milijuna eura, a projekt zaštite od poplava grada Karlovca se priprema kao prioritetni projekt za sufinanciranje iz EU fondova.

Sustav za prognoziranje poplava

Također, u tijeku je Izrada modernog sustava za prognoziranje poplava na slivovima Save i Kupe do Siska, koji će predstavljati važnu ne građevinsku mjeru upravljanja rizicima od poplava i doprinijeti smanjenju poplavnih rizika odnosno poplavnih šteta kroz rano upozorenje i pravovremenu pripremu obrane od poplava. Ugovor za izradu ovog sustava u vrijednosti od oko 2,4 milijuna kuna i rokom izrade od 12 mjeseci je sklopljen u rujnu 2014. godine.

Sastanci jednom mjesečno

Na jučerašnjem sastanku dogovorena je “proaktivna suradnja grada Karlovca i Hrvatskih voda kroz operativne sastanke koji će se održavati jednom mjesečno kako bi se intenzivirala gradnja zaštitnih vodnih građevina i projektiranje te realizirali zacrtani ciljevi”, piše na www.voda.hr.