Karlovačka akademska zajednica na tribini o regionalnom razvoju

KARLOVAC – Kritički osvrt na Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske i nedavno usvojen novi Zakon o regionalnom razvoju bili su tema tribine koja je jučer održana u Karlovcu u organizaciji udruge Karlovačka akademska zajednica.

Jedan od predavača, specijalist upravljanja projektima Nikša Antica, upozorio je da Hrvatska zapravo kasni sa izradom nove Strategije regionalnog razvoja, ali i na činjenicu kako županijski, gradski i sektorski strateški dokumenti također trebaju biti u suglasju sa nacionalnim ali poglavito sa EU regionalnom i kohezijskom politikom. Također, naglasio je da novi Zakon o regionalnom razvoju ne nudi rješenja i poboljšanja u pristupu regionalnom razvoju, već ih dodatno komplicira stvarajući svojevrstan ”paralelni sustav odlučivanja” koji ne daje dovoljnu slobodu lokalnim i regionalnim akterima da kvalitetno planiraju svoj razvoj veće je sve koncentrirano u rukama Ministarstva regionalnog razvoj i EU fondova.

Udruga Karlovačka akademska zajednica dala je sljedeće preporuke u kontekstu i pripreme strateških dokumenata te pripreme za prijavu projekata za EU fondove:

1. Za sufinanciranje razvojnih projekata iz EU fondova potrebno je urediti sustav sufinanciranja iz nacionalnih izvora kako bi se moglo lakše planirati razvojne projekte za financiranje iz EU fondova.

2. Za pripremu projekata do same aplikacije tj. prijave projekta, potrebno je osigurati potrebna sredstva, a ona se tiču prije svega planiranja istih sredstava u lokalnim proračunima, za sufinanciranje projekata iz fondova EU. Preporuka je da se prihodi i rashodi u vezi sufinanciranja tih projekata u proračunskim godinama planiraju u skladu s provedbom projekata i očekivanim priljevom i odljevom sredstava za njihovu provedbu.

3. Izrada nove procedure integriranog planiranja koja treba obuhvatiti :

a) Lokalni program razvoja treba usuglasiti sa županijskom razvojnom strategijom, pojedinim sektorskim strategijama, nacionalnim strategijama, Partnerskim Sporazumom te Operativnim planovima za sedmogodišnju financijsku perspektivu 2014-2020., a time i usklađen s razvojnim prioritetima EU.

b) Strateške razvojne prioritete treba planirati u trogodišnjem planu proračuna lokalne jedinice. Trogodišnji plan proračuna treba se temeljiti na Planu razvojnih programa u trogodišnjem razdoblju, a ne obrnuto (Plan razvojnih programa se ne izvodi iz trogodišnjeg plana proračuna).

4. Usklađivanje baza podataka razvojnih projekata na lokalnoj, na županijskoj, na razini statističkih regija te na nacionalnoj razini.

5. Priprema plana provedbe razvojnih projekata

6. Stabilno vođenje porezne politike na nacionalnoj razini

7. Izrada okvira za godišnje davanje suglasnosti za zaduživanje lokalnih jedinica

a) Preporuka je da se na osnovi plana provedbe razvojnih projekata utvrde zahtjevi za zaduživanjem na duže razdoblje (2014.-2020.) i izradi okvir za godišnje davanje suglasnosti za fiskalno odgovorno zaduživanje na razini središnje države, lokalnih jedinica i trgovačkih društava.

b) Preporuka je da Ministarstvo financija utvrdi transparentne kriterije za minimalno trogodišnje proračunsko razdoblje za davanje suglasnosti za zaduživanje onim lokalnim jedinicama koje se žele zadužiti za one projekte koji pridonose ostvarivanju strateških ciljeva.

8. Daljnji sustavni rad na podizanju apsorpcijskog kapaciteta za povlačenje sredstava iz EU fondova jedinicama lokalne i regionalne samouprave (cjeloživotno učenje, edukacije, radionice, seminari, konferencije…)