Edukacija predstavnika udruga o novom načinu financiranja projekata

KARLOVAC – Predstavnici udruga s područja Karlovačke županije danas su na savjetovanju koje je za njih organizirano u Obrtničkom centru imali prilike saznati više o novoj metodologiji financiranja projekata i programa iz proračuna. Velik interes je poticaj da sličnih savjetovanja bude još u sljedećoj godini.

Donošenjem novog Zakona o udrugama te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge napravljen je i županijski Pravilnik koji bio Udrugama trebao približiti i pojednostaviti procese prijava na natječaje.

Praksa je pokazala da su se sredstva iz Državnog proračuna dodjeljivala po nejasnim kriterijima, ponekad i subjektivnim, mimo javnih natječaja, ili sustav kontrole nije bio učinkovit prilikom dodjele sredstava po natječaju. Novom metodologijom pooštren je sustav kontrole, a postupak je transparentniji.

Na nivou države danas ima oko 27 tisuća udruga, a s druge strane proračunska sredstva su sve manja, fiskalni kapacitet županije je ograničen. Iako su u županiji svjesni važnosti udruga kao pokretača društva, smatraju da se treba okrenuti alternativnim izvorima financiranja, prije svega strukturnim fondovima EU. Financijska sredstva za rad udruga na niovu županije su oko pet milijuna kuna, a u registar udruga je upisano 1.400 udruga.

U 2016. godini bit će održano niz aktivnosti u vidu savjetovanja i izobrazbi te ciljanih radionica gdje će se prolaziti pojedinosti kako bi se udruge što bolje pripremile. Važno je za istaknuti da bi projekti trebali biti usklađeni i sa Razvojnom strategijom Karlovačke županije jer će se financirati isključivo programi od interesa za opće dobro.