KABA

Kolaković demantira optužbe o sukobu interesa

KARLOVAC – Zamjenica gradonačelnika Karlovca Marina Kolaković demantira optužbe iz redova oporbe da je utjecala na sklapanje ugovora između tvrtke Eurotrade i Dječjeg vrtića Karlovca, Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Doma umirovljenika i karlovačkih škola.

Tekst priopćenja prenosimo u cijelosti:

U cilju cjelovitog i istinitog informiranja karlovačke i šire javnosti vezano uz moj suvlasnički udio u tvrtki Eurotrade d.o.o. Karlovac dostavljam Vam sljedeće priopćenje:

Iz dokumentacije u gradskoj upravi Grada Karlovca vidljivo je da:

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13 i 143/13) Grad Karlovac kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa tvrtkom Eurotrade d.o.o. Karlovac koji navod je objavljen na internetskim stranicama Grada Karlovca i u svakoj dokumentaciji za javno nadmetanje u postupku javne nabave, te u svakom pozivu za dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave.

Temeljem članka 16. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN broj 48/13 – pročišćeni tekst) prenijela sam upravljačka prava na treću osobu sukladno Ugovoru o prijenosu upravljačkih prava od dana 21. 5. 2009. godine, a o tome izvjestila Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Društva i ustanove u vlasništvu Grada Karlovca samostalni su pravni subjekti i u obavljanju svoje djelatnosti, a time i u provođenju postupaka javne nabave. Sukladno navedenome, kao javni naručitelji također su dužni objaviti navod o sukobu interesa na svojim službenim internetskim stranicama. Društva i ustanove u vlasništvu Grada zakonito su sklapala ugovore o poslovnoj suradnji sa tvrtkom Euorotrade d.o.o., jer nisam predstavnik naručitelja, društava i ustanova, niti u svojstvu čelnika tijela niti člana nadzornog odbora ili člana upravnog vijeća. Tvrtka Eurotrade nema zaključen niti jedan ugovor s Gradom Karlovcem.

Još jednom napominjem da nisam niti na koji način utjecala na zaključivanje ugovora između tvrtke Eurotrade i bilo kojeg naručitelja.