“Kvaliteta zraka u Karlovačkoj županiji je zadovoljavajuća”

Po prvi puta Karlovačka županija donosi Program zaštite zraka. Nacrt Programa, koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi, odnosi se na razdoblje od 2017. do 2021. godine, a svoje primjedbe na njega zainteresirani građani mogu dostaviti do 3. ožujka.

Program zaštite zraka na području Karlovačke županije, koji je trenutno u izradi, proizlazi iz postojećeg zakonodavnog okvira u području zaštite okoliša i zaštite zraka, te obveza prema međunarodnim ugovorima. Mjerenjem dobiveni podaci postat će sastavni dio Informacijskog sustava zaštite zraka i koristit će se za potrebe izrade godišnjeg izvješća o kvaliteti zraka u Hrvatskoj.

Dio nacrta je ocjena stanja emisija onečišćujućih tvari i kvalitete zraka na području Karlovačke županije, a prema riječima resornog županijskog pročelnika Marinka Maradina, lokalno stanovništvo, što se tiče kvalitete zraka, može biti zadovoljno. U gradu Karlovcu kvaliteta zraka mjeri se još od 1975. godine, kada je počela s radom mjerna postaja u Domobranskoj ulici. Od 2011. godine ispituje se kvaliteta zraka obzirom na sumporni dioksid na tri mjerne postaje na tri lokacije – Domobranska ulica, ulica Banija i Mačekova ulica. Državnim planom zaštite zraka predviđeno je da s radom uskoro počne još jedna stanica koja će mjeriti prizemni ozon i sumporni dioksid. Inače, na karlovačkom području najveću prijetnju onečišćenju zraka predstavljaju lebdeće čestice kao posljedice prometne aktivnosti, posebice u ljetnim mjesecima kada je i promet intenzivniji.

Nacrt Program zaštite zraka u Karlovačkoj županiji dostupan je na web stranici Karlovačke županije, gdje građani koji se žele uključiti u javnu raspravu mogu pronaći i previđeni obrazac.