Na Jamadolu uskoro Skladišno-obučni kompleks SKOK Karlovac

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin,  zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković, arihitektica Tatjana Basar, predsjednik Kluba za praktično streljaštvo “Bastion” Mario Šoštarić i načelnik Odreda izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac Dragan Mladenović obišli su danas prostor bivšeg vojnog skladišta Jamadol u Karlovcu.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dalo je nekretninu na uporabu Karlovačkoj županiji, u svrhu uređenja prostora za izgradnju budućeg Skladišno-obučnog kompleksa – SKOK Karlovac, koji će se koristiti za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije. Karlovačka županija je naknadno sklopila Sporazum o prijenosu prava uporabe predmetne nekretnine s Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije, Društvom Crvenog križa Karlovačke županije, Gradskim društvom Crvenog križa grada Karlovca te Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanice Karlovac.

Dogovorena je izrada Idejnog projekta, koji bi trebao uključivati sve buduće radnje spomenutih korisnika, a isti će potom biti proslijeđen nadležnom ministarstvu na izdavanje suglasnosti.