KABA

Mobilno reciklažno dvorište idućeg tjedna u Tušiloviću, Cerovcu Vukmanićkom…

U ponedjeljak, 13. rujna, mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno prvo u MO Tušilović, a potom u MO Cerovac Vukmanićki. U srijedu 15. rujna, na raspolaganju je građanima iz naselja s područja MO Ladvenjak – Selišće, a zatim i građanima s područja MO Vukmanić, dok će 17. rujna u mobilno reciklažno dvorište opasni i neopasni otpad moći odložiti građani iz naselja s područja MO Knez Gorice, a poslije toga isti dan i građani iz naselja s područja MO Popović brda.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti manje količine neopasnog i opasnog otpada:

  • neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i  
  • opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme dok će biti na području njihovog mjesnog odbora, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati.

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta s lokacijama i terminima postavljanja na: www.cistocaka.hr