KABA

Smanjenje tlaka daje rezultate: u dva tjedna gubitak smanjen za 30 000 kubika vode  

Tlak u gradskom vodoopskrbnom sustavu smanjen je sa 6,0 bara na 5,0 bara u skladu sa Koncepcijskim rješenjem vodoopskrbe grada Karlovca, koje predviđa smanjenje tlaka u fazama do konačnih 4,5 bara.

Podaci u nastavku odnose se na  dva tjedna mjerenja  rada sustava pod tlakom od 5 bara: smanjenje dnevnih količina ispumpane vode za 2000 kubika, svake sekunde sačuva se oko 30 litara vode, gubitak smanjen za oko 30 000 kubika, naša vodocrpilišta „odmaraju“ 10 % više vremena što omogućuje uštedu u  električnoj energiji i još važnije, obnovu razina podzemnih voda što je presudno za kontinuiranu i optimalnu vodoopskrbu grada.

Prema novom režimu rada, sustav je iz kombiniranog tlačno-gravitacijskog razdvojen na magistralni tlačni dio i gravitacijski dio sa regulacijom tlaka. Zbog toga se više ne pojavljuju hidraulički udari kod paljenja i gašenja crpki, odnosno kod promjene smjera toka vode u cjevovodima. Sve navedeno pozitivno djeluje na učestalost novih puknuća. Podaci na ulazima u mjernim zonama pokazuju značajan pad minimalnih noćnih protoka.

Konačni utjecaj smanjenja tlaka na rad cjelokupnog sustava biti će moguće sagledati nakon posljednje faze smanjenja tlaka na 4,5 bara te dužeg razdoblja praćenja podataka o iscrpljenim količinama vode, potrošnji električne energije i gubicima u mjernim zonama.

Podsjećamo da je zakonski minimalni tlak koji treba osigurati u vodoopskrbnoj mreži definiran protupožarnom zaštitom, a iznosi   2.5 bara pri protoku od 10 l/s.

Ako je taj uvjet zadovoljen, tlak u vodovodnoj mreži je dovoljan za normalno funkcioniranje.

Smanjenje tlaka na 5.0, odnosno konačnih  4.5 bara po hidrauličkom modelu i Koncepcijskom rješenju vodoopskrbe grada Karlovca optimalno je za zgrade do 10 katova. Za sve iznad 10 katova , neophodna je stanica za podizanje tlaka, o čemu su predstavnici stanara i upravitelji visokih zgrada  na vrijeme obaviješteni.

Program smanjenja gubitaka provodi se po smjernicama  i kroz sufinanciranje Hrvatskih voda na nacionalnoj razini, a  temelji se na EU direktivi o vodi za ljudsku potrošnju, Strategiji Vlade RH o upravljanju vodama te spomenutom Koncepcijskom rješenju . Od 2019.g. , u naš sustav uloženo je preko  6 milijuna kn. U okviru tih investicija provedeno je razdvajanje tlačnih od gravitacijskih cjevovoda- za vodospremu Strmac i Švarča koje vodom opskrbljuju 90 % grada, izvedena je rekonstrukcija cjevovoda Donja Švarča i Švarča- Mostanje , ugrađeni  mjerači protoka i tlaka temeljem podjele grada na 21 zonu, ugrađeni  regulatori tlaka,  zasuni, nove crpki na vodocrpilištima, provedena sanacija kvarova po mjernim zonama.