Dani draganića

Društvo Vojnić komunalac nabavilo novo vozilo za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

U suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, komunalno društvo Vojnić komunalac d.o.o. potpisalo je ugovor za Projekt “Nabava komunalnog vozila za zeleni Vojnić” u sklopu kojeg je nabavljeno jedno komunalno vozilo sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Vozilo je sufinancirano sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s ciljem unapređenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Vojnić kroz povećanje količine odvojenog prikupljenog otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge. Projektom se doprinijelo održivom gospodarenju otpadom tako što se odvojenim prikupljanjem otpada smanjilo odlaganje otpada na odlagališta i povećala količina koja se ponovno vraća u proizvodnju kao sirovina, a ujedno se smanjila i količina biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu.

PRORAČUN PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta: 1.144.292,86 kn
EU sufinanciranje projekta: 778.119,14 kn (85% prihvatljivih troškova)
Sredstva prijavitelja: 137.315,15 kn
Razdoblje provedbe projekta: 14. siječnja 2021. – 14. svibnja 2022.