Čistoća Karlovac osigurala je novu količinu biorazgradivih vrećica za odlaganje biootpada u smeđe spremnike

Iz Čistoće pozivaju predstavnike stanara u zgradama kolektivnog stanovanja, koji mogu opunomoćiti i svog predstavnika da preuzme vrećice za svoje stanare, kao i korisnike u individualnom stanovanju koji su dobili smeđe spremnike da preuzmu biorazgradive vrećice za biootpad u Čistoći na Reklamacijama, Gažanski trg 8, u radnom krugu tvrtke, radnim danom od 07:30 do 14:30.

Za svako kućanstvo predviđene su dvije role, a u svakoj roli su 52 vrećice, ili 104 vrećice godišnje, odnosno bit će podijeljena godišnja količina vrećica po kućanstvu.

Dodatne informacije na:  047/601-494 ili e-mail: reklamacije@cistocaka.hr.

Iz Čistoće poručuju kako se odvajanjem otpada smanjuje njegova količina u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada, a time i količina otpada koje se odlaže na Odlagalište te pozivaju građane na odvajanje.