Dani draganića

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o terasama upućen u Ministarstvo

Iz Gradske uprave stiglo je priopćenje vezano uz problem terasa u Karlovcu. Prenosimo ga u cjelosti.

Gradonačelnik Damir Mandić imenovao je radnu skupinu čiji zadatak je bila analiza stanja i izrada prijedloga aktivnosti za rješavanje problema terasa.

U radnu skupinu imenovani su predstavnici gradske uprave, predstavnik Ceha ugostitelja i nezavisna pravna stručnjakinja. Održali su više sastanaka i kontaktirane su sve institucije iz područja provedbe Zakona o građenju, Zakona o prostornom uređenju, uključujući i građevinsku inspekciju.

Radna skupina izradila je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, koji je danas upućen ministru Predragu Štromaru u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Tim prijedlogom tražimo da se precizno i jasno navede što predstavlja tendu, jer je trenutna situacija u Karlovcu da je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Područna jedinica u Karlovcu, izdala rješenje za uklanjanje svih tendi sa konstrukcijama koje se nalaze na javnim površinama Grada Karlovca uz obrazloženje da iste predstavljanju građevine i da za njih nisu ishođene građevinske dozvole.

Uz ministra Štromara, prijedlog je upućen i u Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj jer postojećim Pravilnikom nije jasno definirano postavljanje terasa na javnim površinama u vlasništvu gradova, odnosno postavljanje tendi s konstrukcijama. Želimo da se Udruga gradova uključi, sukladno svojim ovlastima, u rješavanje ovog problema s kojim su suočene sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Uz izradu ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Grad Karlovac je izradio prijedlog Odluke o uređenju prostora za usluživanje na otvorenom sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a nakon što stupi na snagu primjenjivat će se i na postavljanje terasa na javnim površinama i neizgrađenom građevinskom zemljištu koje je u vlasništvu ili dano na upravljanje Gradu Karlovcu.

Očekujemo da će nadležno ministarstvo uvažiti naš prijedlog i da će ovaj problem što hitnije riješiti.