KABA

Uskoro započinju radovi na grupama 2 i 3 Aglomeracije Karlovac – Duga Resa

U okviru EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“, 22. studenog započet će radovi na grupama 2 i 3.

Grupa 2 obuhvaća radove u naseljima Drežnik i Hrnetić, točnije ulicama Drežnik, Hrnetić, Novaki, Kaštel, Ilovac, dio Zagrebačke, Bokeljska, Sušačka i Željeznička. EU sufinancirani dio projekta obuhvaća izgradnju 11,9 km sustava odvodnje, četiri crpne stanice odvodnje i pripremu za kućne priključke te izgradnju 98 metara i rekonstrukciju 4.000 metara vodovodne mreže, kao i rekonstrukciju kućnih priključaka. Investicije izvan obuhvata EU sufinanciranja odnose se na rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u duljini od 8,2 km, što je investicija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac, dok će Grad Karlovac uložiti u obnovu  1730 m2 prometnih površina, 3 140 m2 nogostupa te izgradnju 242 m oborinske odvodnje u ulicama Sušačka i Drežnik. Od ponedjeljka kreću pripremni radovi  u ulici Hrnetić, a prvi iskopi odvijat će se na dionicama kućnih brojeva  11, 13, 14, 16,18, 29, 33, 35 i 36, stoji u priopćenju.

Grupa 3 obuhvaća unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture u naseljima Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje. Projekt Gornja Švarča obuhvaća ulice Riječka, Prilaz Kozjači, Dr.Blaža Lorkovića, Ive Senjanina, Cvjetna, Lipanjska, Gornja Švarča, Bašćinska cesta, Kalnička , Triglavska, Lošinjska, Velebitska, Gorička i Vranska.

-EU sufinancirani dio projekta podrazumijeva izgradnju 8,4 km kanalizacijske mreže, tri crpne stanice odvodnje te izvedbu pripreme za kućne priključke, kao i rekonstrukciju vodovoda ukupne duljine 8,3 km i rekonstrukciju priključaka. Izvan obuhvata EU sufinanciranja, u elektroenergetsku infastrukturu ulagat će Elektra Karlovac- HEP ODS , a Grad Karlovac će u Bašćinskoj i Triglavskoj cesti investirati u obnovu prometnice, nogostupa i izgradnju oborinske odvodnje. Prva faza radova, gdje se izvodi sanitarna kanalizacija,  izvodit će se na potezu Lošinjska 42 do Kalnička 32 F . Nakon toga  će se raditi dionica Lošinjska 42 do Velebitska 36 i  Vranska 24 do Triglavska 20 D.

Projekt u Gornjem Mrzlom Polju obuhvaća izgradnju 7 ,1 k m kanalizacijske mreže, izvedbu pripreme za kućne priključke, izgradnju 4 crpne stanice, izgradnju 2 sifonska prijelaza ispod rijeke Mrežnice, što sve sufinancira EU.

U tijeku je podjela informativnih letaka kućanstvima i komunikacija sa predstavnicima GČ u obuhvatu radova.

Aktivna gradilišta su na grupama 1 i 5, gdje su radovi krenuli u rujnu 2021.godine.

-Grupa 1 obuhvaća naselja Turanj i Kamensko, a sada se odvijaju radovi u naselju Turanj u ulicama Turanjski Lug, Braće Gojak i Mikšići. U ponedjeljak, 22.11.  započet će radovi i u ulici Turanj ( zapadna strana ulice) . Uz spomenute , projektom su obuhvaćene i ulice  Turanjski Poloj i Jelaši. Radovi na  Kamenskom, prema planu izvođača, započet će na proljeće 2022. U okviru ove grupe gradi se sustav odvodnje, ukupno 15 km i 9 precrpnih stanica odvodnje te rekonstruira vodoopskrbna mreža duljine 13 km.

Grupa 5 obuhvaća radove u naseljima Jamadol, Donja Švarča, Tušmer, Jozefinska cesta i Belajske Poljice, a gradilišta su trenutno aktivna u naselju Jamadol, u ulicama Jamadolska i Skadarska te na dugoreškom dijelu u Jelačićevoj ulici. Radovi u Tušmeru započet će u ponedjeljak, 22.11.2021.godine, točnije u Viničkoj ulici.

Također, aktivno je gradilište postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Duge Rese.

Za grupu 4 (Mala Švarča, Gornje Mekušje i Zvijezda), o čemu smo nedavno informirali,  ponovljen je postupak javne nabave za izvođača radova, a otvaranje ponuda će biti 23.12.2021.

-Zahvaljujemo svima koji se pridržavaju prometnih regulacija i iskazuju strpljenje i razumijevanje, a posebno stanarima u zoni gradilišta. Za sve informacije mogu nam se obratiti  na aglomeracija@vik-ka.hr, 649 146, ili 649 500. Kroz redovite koordinacije na terenu sa izvođačem i nadzorom, razmjenu informacija sa predstavnicima Gradskih četvrti, direktnim kontaktima sa korisnicima želimo izgraditi kvalitetnu komunikaciju i suradnju na obostrano zadovoljstvo i za uspješnu realizaciju projekta.

omicron